برای مشاهده لیست دانش آموختگان گروه بیوشیمی بالینی مقطع ارشد بر روی عکس زیر کلیک نمایید.