کارشناس امور اداری مالی: آقای مهدی ابراهیمی

 

 

شرح وظایف کارشناسان امور مالی و صندوق رفاه دانشجویان