اعضاء کمیته:

  1. رئیس دانشکده: آقای دکتر یحیایی
  2. معاون آموزشی دانشکده: خانم دکتر توفان
  3. نماینده دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه: آقای مشکی
  4. دبیر کمیته: خانم دکتر نوری
  5. مدیر گروه: خانم دکتر رضویان زاده
  6. عضو هیات علمی بالینی: خانم دکتر جعفریان
  7. نماینده حراست: آقای مشکی