شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو

 

آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو یک برنامه اجرایی آموزشی است که در بافت جامعه و خارج از بیمارستانی و در بطن جامعه انجام مي گيرد. در اين برنامه دانشجويان با روش هاي مختلف مواجهه با مشکلات در جامعه آشنا مي شوند و در مورد آنچه در آينده به عنوان حرفه خود با آن برخورد خواهند داشت آگاهي و مهارت کسب مي کنند. آموزش پاسخگو بيانگر کوريکولومي است كه اساس و پايه آن دريافت و پاسخگويي به نيازهاي سلامت جامعه و آماده كردن دانشجويان براي كار و ارايه خدمات به جامعه مي باشد.

 

اهم وظایف واحد آموزش پاسخگو

 

  • توسعه برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی در خصوص آموزش پاسخگو
  • انجام پژوهش و تالیف درارتباط با آموزش پزشکی پاسخگو
  • توانمند سازی نیروی انسانی موجود در جهت تامین سلامت جامعه
  • نظارت بر تعامل بین مدیران و کارکنان آموزش با ذی نفعان
  • ایجاد تعامل وارتباط بین معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه
  • بررسی جامع مشکلات سلامت در سطوح روستا ها ، بخش ها ، شهرستانها واستان واولویت بندی توسط معاونت بهداشتی
  •  بررسی جامع مشکلات سلامت و بیماریها واولویت بندی در سطوح بیمارستانها توسط معاونت درمان