مدیر گروه اطفال : خانم دکتر سوسن جعفریان

مدیر گروه جراحی : خانم دکتر سیده فاطمه امیر خلیلی

مدیر گروه داخلی : آقای دکتر محمد دانش پژوه

مدیر گروه زنان : خانم دکتر مهناز نوری

مدیر گروه علوم پایه : آقای دکتر بهروز یحیایی