شرح وظایف دفتر توسعه آموزش پزشکی عبارت است از:

 

 •  همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مراکز آموزشی درمانی مربوطه
 • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • کارکنان دفتر توسعه بایستی بعنوان عضو شورای آموزشی دانشکده در جلسات شورا مشارکت فعال داشته باشند.
 • گرچه دفاتر توسعه از نظر ساختاری تابع دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی مربوطه هستند ولی بمنظور همسوسازی سیاست ها و برنامه های ارتقای کیفی آموزش دانشگاه ، کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات دانشگاه انجام می شود .  
 • برنامه ریزی آموزشی

  1- مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با  EDC

  2- مشاوره و هدایت اعضای  هیأت علمی در تدوین Course Plan  Lesson Plan, با همکاری و نظارت  EDC

  3- پیگیری تدوین Course Plan Lesson Plan,

  4- نظارت بر اجرای Course Plan Lesson Plan,

  5- مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای Course Plan Lesson Plan, در گروه های آموزشی

  6- مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )

  7-انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

 • ارزشیابی

  1- مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

  2- مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

  3- ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCE و ..... )

  4- انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC ( بر اساس چک لیست تدوین شده معین )

  5-اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 • رشد و بالندگی اعضای  هیأت علمی

  مشارکت در اجرای  نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC

 • مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC
 •  مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC
 • مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با