جلسه کمیته پژوهش در آموزش در دانشکده پزشکی در تاریخ   96/06/27  با حضور اعضای کمیته تشکیل و تصمیمات زیر اخذ گردید:

1-ارائه الویت های پژوهشی در زمینه آموزش دانشکده به بیمارستان جهت اعلام به اساتید بالین

2-تبادل نظر دانشکده پزشکی با دانشگاه جهت اطلاع رسانی به اساتید سایر گروهها به منظور اخذ طرح های پژوهشی بضورت مشترک با سایر گروهها

3-مشارکت بیشتر اساتید با دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام کارهای آماری

4-فعال نمودن کمیته تحقیقات دانشجویی و استفاده از پتانسیل دانشجویان علاقه مند به انجام کارهای پژوهشی

5-اطلاع رسانی به اساتید در خصوص آئین نامه ارتقاء اساتید