جلسات کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دانشکده در تاریخ های ذیل و در دانشکده پزشکی با حضور اعضای کمیته  تشکیل و تصمیمات زیر اخذ گردید:

جلسه مورخ 96/08/17

  1. آیین نامه کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی بررسی شد و به کلیه اعضای کمیته ابلاغ گردید
  2. مقرر شد تا تاریخ مرکز مهارت های بالینی به طور کامل تجهیز و راه اندازی شده و از اول دی ماه نسبت به برگزاری کلاس ها و امتحان های آسکی اقدام شود.

جلسه مورخ 96/09/17 

  1. مقرر شد در کلیه بخش های بالین حداقل 1 جلسه کلاس به کار در مرکز مهارت های بالینی اختصاص یابد.
  2. مقررشد قبل از شروع دوره استاژری کارگاه  شستن دست و کنترل عفونت و قبل از شروع دوره اینترنی کارگاه احیا برای دانشجویان پزشکی برگزار شود.
  3. مقرر شد کارگاهی در زمینه نحوه برگزاری و نمره دهی آسکی با اعضای هیئت علمی برگزار شود.
  4. مقرر شد از دانشجویان پرستاری قبل از ورود به عرصه امتحان پیش کارورزی به صورت آسکی گرفته شود و درصورت کسب نمره قبولی دانشجویان مجاز به ورود به عرصه می باشند
  5. مقرر شد بر نامه ریزی مناسب جهت برگزاری کلاس های review در هر دوره انجام شود

جلسه مورخ 96/10/17

  1. برنامه ریزی و طراحی های لازم جهت برگزاری آزمون پیش کارورزی رشته پرستاری