جلسه اعتبار بخشی روز شنبه مورخ 96/11/14 در سالن جلسات دانشکده پزشکی با حضور جمعی از اعضاء هیات علمی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد:

1-ابلاغیه داخلی به اعضاء کمیته اعتبار بخشی داده شود.

2-به هر یک از اعضاء کمیته یک حیطه جهت ارزیابی داده شود.

3-اعضاء در جلسه بعد حضور داشته باشند.

4-تا اواخر بهمن ماه 96 حیطه ها کنترل شود و در جلسه بعدی در خصوص ارزشیابی حیطه ها تصمیم گیری شود.