هدف کمیته اعتبار بخشی:

هدف اصلی این کمیته پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در دانشکده پزشکی می باشد.

خط مشی اعتبار بخشی در دانشکده:

کمیته اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و به منظور ارتقای کیفیت آموزش طبق بخشنامه ها و استاندارد ها اهداف زیر را دنبال می کند:

1-ارتقای کیفیت برنامه ریزی آموزشی

2-افزایش سطح دسترسی به استانداردهای اعتبار بخشی

3-ارتقای سطح توانمندسازی،دانش و مهارت اساتید از طریق آموزش های مستمر

4-افزایش رضایتمندی دانشجویان

5-افزایش رضایتمندی اساتید

6-افزایش رضایتمندی کارکنان

اهم وظایف و فعالیت ها:

برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی در دانشکده پزشکی
نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی
نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی
تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق
برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی
برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی