معرفی مرکز مهارتهای بالینی (SKILL LAB)

یکی از ویژگیهای آموزش علوم پزشکی لزوم یادگیری مهارتهای عملی و ارتباطی در کنار حیطه های دانشی و نظری می باشد. این خصوصیت آموزش پزشکی باعث شده  از دیر باز دانشجویان علوم پزشکی پا به پای اساتید در بیمارستانها و بر بالین بیمار به مشاهده و تمرین مهارتهای عملی، تجربه مهارت های ارتباطی با همکاران و بیماران و کسب نگرش های لازم بپردازند.

مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود متعهد است محیطی ایمن برای فراگیری و ارزشیابی مهارتهای بالینی و ارتباطی ایجاد نموده و از این طریق، حقوق گیرندگان خدمت و کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقاء دهد.

همچنین با انجام پژوهش به دنبال طراحی و ارزیابی استراتژیهای جدید آموزشی و ارزشیابی هستیم تا با کمک آنها فراگیری مستقل را ترویج داده و راههای جدیدی درآموزش پزشکی و پرستاری بگشاییم.