کارورزی (اینترن)

نام درس

کارورزی داخلی

کارورزی جراحی عمومی

کارورزی عفونی

کارورزی پوست

کارورزی اعصاب

کارورزی قلب

کارورزی بیهوشی

کارورزی اورژانس

کارورزی ارتوپدی

کارورزی ارولوژی

کارورزی اطفال

کارورزی روانپزشکی

کارورزی چشم

کارورزی گوش و گلو و بینی

کارورزی زنان و زایمان

کارورزی بهداشت