امکانات رفاهی دانشکده پزشکی :

بوفه و کافه تریا

سلف سرویس

سرویس ایاب و ذهاب

فضای سبز

سایت و کتابخانه

مرکز مشاوره

سالن ورزشی و زمین چمن