طرح درس گروه پزشکی دوره علوم پایه

1 انگل و قارچ شناسی 14  مقدمات علوم تشریح 25  بهداشت 1 35  روانشناسی
2 علوم تشریح دستگاه اسکلتی 15  آناتومي تنه نظري 26  بهداشت 2 36  ژنتیک
3 علوم تشریح دستگاه تنفس 16  آناتومي سر و گردن عملي 27  بهداشت 3 37  فیزیک پزشکی
4 علوم تشریح دستگاه غدد 17  آناتومي سر و گردن نظري 28  بیوشیمی عمومی 1 (ساختمانی) 38  فیزیولوژی 1
5 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 18  بافت شناسي عملي 29  بیوشیمی 2 39  فیزیولوژی 2
6 علوم تشریح دستگاه گوارش 19  بافت شناسي نظري 30  پاتولوژی عمومی 1 40  ویروس شناسی
7 عملی علوم تشریح دستگاه تنفس 20  باکتری شناسی تئوری 31  جنين شناسي 41 آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ
8 عملی علوم تشریح دستگاه غدد 21 ایمنی شناسی عملی 32 آزمایشگاه فیزیولوژی (2) 42 فیزیولوژی 1
9 عملی علوم تشریح دستگاه قلب 22 ایمنی شناسی تئوری 33 آزمایشگاه فیزیولوژی 43 آناتومي اندام عملي
10 عملی علوم تشریح دستگاه گوارش 23 آناتومي تنه عملي 34 آزمایشگاه میکروب شناسی 44 آناتومي اندام نظري
11 عملی مقدمات علوم تشریح 24 انگل شناسی و قارچ شناسی   فیزیولوژی پزشکی ترم2و4 45 باکتری شناسی عملی
12 بیوشیمی دیسیپلین   فارماکولوژی پایه     46 پاتولوژی عمومی عملی1
13 بیوشیمی سلول و مولکول   فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه