- کمیته ارزیابی و ارزشیابی با حضور 8 نفر از اعضاء در مورخ 96/08/17 دردانشکده پزشکی برگزار گردیده است . در این جلسه در خصوص نحوه اجرای آزمون­ها و مشکلات مربوطه، نحوه ارائه فیدبک نتایج آزمون­ها به دانشجویان و انجام ارزشیابی سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص­های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده بحث و تبادل نظر شده است.