جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در تاریخ 96/09/01 در دانشکده پزشکی با حضور خانم دکتر سوسن جعفریان، خانم دکتر ناهید توفان و آقای دکتر یحیایی ودبیر کمیته خانم مبینا فوادیان برگزار شد.

در این جلسه درمورد اطلاع رسانی بیشتر درخصوص سایت دانشکده و مراجعه بیشتر دانشجویان به سایت جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به دانشکده بحث و تبادل نظر شد.

همچنین نظرات و پیشنهادات دانشجویان در خصوص جابه جایی بعضی از دروس در چارت درسی مطرح شد.

 

صورتجلسات برگزار شده در سال 1399 و 1400:

در اولین جلسه با حضور خانم دکتر توفان، خانم دکتر حیدری و جمعی از دانشجویان، نظرات و درخواست هاي اعضاء دانشجويي مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

در دومین جلسه با حضور خانم دکتر توفان، خانم دکتر حیدری و جمعی از دانشجویان، مسائل در سطح کلان تر در جهت ارتقای سطح کیفی دانشگاه بیان و بررسی شد.

در سومین جلسه با حضور خانم دکتر توفان، خانم دکتر حیدری و جمعی از دانشجویان، مسائل ومشکلات در خصوص آزمون مجازی مطرح شد.

در چهارمین جلسه با حضور خانم دکتر توفان، خانم دکتر حیدری و جمعی از دانشجویان، شیوه های نوین تدریس و نحوه ارزشیابی مطمئن بیان و بررسی شد.

در پنجمین جلسه با حضور خانم دکتر توفان، خانم دکتر حیدری و جمعی از دانشجویان، به مسائل مربوط به برقراری عدالت آموزشی و ایجاد فضایی که تمامی دانشجویان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت و عقاید خود بتوانند در دانشکده به تحصیل بپردازند، پرداخته شد.