جلسات کمیته برنامه­ ریزی درسی در دانشکده پزشکی با حضور دکتر سوسن جعفریان، دکتر نسرین رضویان­زاده، دکتر ناهید توفان، دکتر بهروز یحیایی، ساناز حاج حسنی و محمد حسن کریمی تشکیل گردید که موارد مطرح شده به شرح ذیل خدمتتان اعلام می گردد:

در جلسه مورخ 96/08/16 در خصوص سرفصل جدید رشته پزشکی، روتیشن بالینی، اتیکت دانشجویان، تغییرات سرفصل رشته هوشبری و سایر رشته­ های دانشکده، طرح درس و تفاهم نامه­ها و قراردادها بحث شد.

در جلسه مورخ 96/09/27در دستور کار جلسه بخشنامه فوریتهای پیش بیمارستانی، برای رشته پزشکی، هوشبری، پرستاری، علوم آزمایشگاهی قرار گرفت.

در جلسه 96/10/03در خصوص تشکیل کارگاه اورژانسهای پیش بیمارستانی و برنامه پیشنهادی سازمان مرکزی برای دروس کارآموزی و کارورزی پزشکی مطرح گردید.