اهداف و فعالیت های کمیته :

1- توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش

2- نیازسنجی و تعیین الویت های طرح های پژوهش در آموزش و درج الویتهای مذکور در سایت دانشکده

3- جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش

4- ارزیابی و انتخاب طرح های پژوهشی بر اساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش دانشکده

5- حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

6- انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی

7- ایجاد سازو کار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضای هیات علمی متقاضی برای انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی