دبیر کمیته پژوهش در آموزش :

خانم دکتر ناهید توفان

 

اعضاء :

1- آقای دکتر محسن فیروزرای

2- خانم دکتر مهناز نوری

3- خانم منیره کریم زاده