دبیر کمیته پژوهش در آموزش :

خانم منیره کریم زاده

 

اعضاء :

1- آقای دکتر محسن فیروزرای

2-خانم دکتر ناهید توفان

3-خانم دکتر مهناز نوری