معرفی کمیته پژوهش در آموزش :

اساتید دانشگاه در زمینه تولید و توسعه دانش وظایف مهمی بر عهده دارند. نقش پژوهشگر برای اساتید دانشگاه نقش شناخته شده ای می باشد.البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها بکارگیری یک سازوکار روش مند و نظام مند برای تولید دانش در طی یک پروژه پژوهشی پایه و تدوین مقاله و انتشار و تالیفات در این بخش محدود نمی شود.وظیفه اصلی دپارتمان پژوهش درآموزش ،مدیریت و نظارت بر روند تصویب،و حمایت از طرح های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام موثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاون آموزشی می باشد،برداشته شود.