اهداف و فعالیت های کمیته :

1- تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی

2- برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیاز سنجی

3- تدوین و اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو جهت اساتید

4- تدوین و اجرای برنامه ای جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی

5- ارزشیابی مدون کارگاههای آموزش پزشکی اجرا شده