دبیر کمیته توانمند سازی هیات علمی :

خانم فاطمه آقایی

 

اعضاء :

1- خانم دکتر نسرین رضویان زاده

2-آقای دکتر محسن بوجاری

3- آقای حسین مشکی