معرفی کمیته توانمند سازی اساتید:

این کمیته با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرآیندهای یاد دهی و یادگیری ،روش های آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا می سازد.ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیات علمی دانشکده در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس ازجمله فعالیتهای این کمیته می باشد.