اهداف و فعالیت های  کمیته :

 

هدف کلی

تدوین و ارتقاء ساختار ارزشيابي دانشجويان جهت بررسي ميزان يادگيري، تربيت دانشجويان توانمند و كيفيت آموزش فرآیندهاي ارايه شده

 

 اهداف جزئی

- تدوین ساختار فرايند و نكات اجرايي ارزشيابي دانشجو

- اطمينان از تربيت دانش آموختگان توانمند بر اساس نظام ارزشیابی

- نظام مند بودن ارزيابي دانشجويان با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي

- ارائه بازخورد مناسب به دانشجويان پيرامون نقاط ضعف و قوت آن ها

- استفاده از نتايج ارزيابي دانشجويان توسط مدرسين و مسئولين براي تصميم گيري هاي مهم در ابعاد مختلف فرآيند ياددهي- يادگيري

- ارائه بازخورد مناسب به اساتيد به منظور برگزاري آزمون هاي استاندارد

- اطمينان از تناسب بين اهداف يادگیري در سه حيطه "شناختی، عاطفی و روان حرکتی" و نوع آزمون هاي اجرا شده

- كمک به اصلاح عملكرد اعضاء هيات علمي در فرایند آموزشی

- بررسي ميزان يادگيري دانشجويان

- وحدت رويه و الزام اجراي پروتكلهای ابلاغي در خصوص نظام ارزشیابی

- بررسي سودمندي آزمون ها در کیفیت یادگیری آموزش

 

راهنمای طراحی سوالات چند گزینه ای و استفاده از چک لیست میلمن و جدول بلوپرینت

 

راهنمای تحلیل نتایج اولیه آزمون، تحلیل پیشرفته آزمون و تحلیل پیشرفته سوال ها

 

اساتید جهت مشاهده فیلمهای مربوط به تحلیل نتایج اولیه آزمون، پیشرفته آزمون و تحلیل پیشرفته سوالات می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند:

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/teachers/advanced-quiz-analysis