اهداف و فعالیت های  کمیته :

1- تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان

2- تدوین و اجرای برنامه تجزیه و تحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید

3- تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اساتید، مدیران گروهها و متولیان آموزش

4- تدوین، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو، مدیر گروه، مافوق، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی اساتید

5- ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی

6- ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی

7- راهنمایی و همکاری با تمام گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی