دبیر کمیته ارزشیابی  :

خانم ندا حسنی

 

اعضاء کمیته :

1-خانم دکتر سوسن جعفریان

2-خانم دکتر ناهید توفان

3-خانم دکتر پرستو پورعلی

4-آقای دکتر بهروز یحیائی