معرفی کمیته ارزشیابی :

ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند.ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثر بخشی برنامه می باشد و یکی از جنبه های مهم در فرآیند فعالیت های آموزشی است و این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها،گام های مناسب برداشته شود..این کمیته ضمن معرفی شیو ه ها و روش های مناسب برای ارزیابی دانشجو ،استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه ها و همچنین در زمینه ی تهیه و معتبر سازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می کنند.