آیین نامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

اهداف و فعالیت های کمیته :

1- زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

2- انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشکده

3- بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

4- ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

5- بستر سازی برای تعامل آگاهانه, علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی