معرفی کمیته مشورتی دانشجویی :

کمیته مذکور به منظور برقراری ارتباط گسترده با دانشجویان حوزه علوم پزشکی و سامان دهی امور آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانشجویان با مشارکت اعضاء هیات علمی گروههای مختلف در دانشکده تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد در طول ترم مشغول به فعالیت می باشد.

 

فرم عضویت کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی