اهداف و فعالیتهای کمیته :

1- مشارکت در برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیات علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

2- بازنگری و اصلاح طرح درس ها

3- همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره

4- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضای هیات علمی و گروه های دانشکده مختلف

5- برگزاری جلسات حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس ها

6- تدوین و بازنگری لاگ بو ک ها و راهنماهای یاد گیری در رشته هاو مقاطع مختلف

7- تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت های بالینی

8- نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در مرکز مهارت های بالینی