دبیر کمیته برنامه ریزی درسی:

خانم اکرم ذبیحی

اعضاء :

1- آقای دکتر محمد حسین حسنی

2-خانم دکتر سوسن جعفریان

3-خانم دکتر نسرین رضویان زاده

4-خانم فرزانه کاظم زاده