معرفی کمیته برنامه ریزی درسی :

کمیته برنامه ریزی درسی با هدف ارتقاء فعالیت های یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات به صورت فرایندهای منطقی ،حساب شده و مداوم ،جهت دار و درون نگر به منظورارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدفهای مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود در دانشکده پزشکی تشکیل و  مشغول به فعالیت می باشد.