آقای دکتر بیژن فهیمی

بهداشت

بیوشیمی

 

آقای دکتر علی مشیریان

خون شناسی نظری

خون شناسی2

 

آقای دکتر فیروزرای و

آقای دکتر عطایی

هورمون شناسی

بیوشیمی2

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی پزشکی

آزمایشگاه بیوشیمی

 

آقای دکتر بهروز یحیایی

آزمایشگاه بافت شناسی

آناتومی عملی

آناتومی نظری

بافت شناسی نظری

 

خانم دکتر پرستو پورعلی

میکروب شناسی عمومی

 

خانم دکتر فاطمه قنبری

فیزیولوژی عملی