اعضاء هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی:

 

1- دکتر محسن فیروزرای

سمت: استاد

رشته: دکتری بیوشیمی بالینی

 

2- دکتر محمد تقی گودرزی

سمت:استاد

رشته: دکتری بیوشیمی بالینی

 

3- دکتر بیژن فهیمی

سمت: استاد

رشته: دکتری بیوشیمی بالینی

 

اعضاء هیات علمی پشتیبان گروه بیوشیمی بالینی:

1- دکتر بهروز یحیایی

سمت: استاد

رشته: دکتری علوم تشریح

 

2- دکتر جعفری ثانی

سمت: استاد

رشته: دکتری بیوشیمی بالینی

 

3- دکتر بوجاری

سمت: استاد

رشته: دکتری آمار