اعضاء هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی

 

1- دکتر محسن فیروزرای

سمت: استاد

رشته: دکتری بیوشیمی

 

2- دکتر محمد تقی گودرزی

سمت:استاد

رشته: دکتری بیوشیمی

 

3- دکتر بیژن فهیمی

سمت: استاد

رشته: دکتری بهداشت