آقای دکتر یوسف کلوخی

داروشناسی پایه

 

خانم دکتر لیلا خجسته

اصول بیهوشی 1

 

آقای دکتر بیژن فهیمی

بیوشیمی عمومی

 

آقای دکتر بهروز یحیایی

آناتومی 1

 

خانم زهرا احمدی

روانشناسی

 

آقای امیر یونسیان

آمار حیاتی مقدماتی

 

خانم زهرا نعیمی

اصول پرستاری

 

خانم فرشته آقایان

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

 

خانم لیلا رادرزم

اصول پرستاری

 

لاگ بوک کارآموزی 2

لاگ بوک کارآموزی 4

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 1

لاگ بوک کارآموزی در عرصه 2

لاگ بوک کارآموزی پرستاری

کارآموزی 1