خانم فرزانه کاظم زاده

سالمندان1

سالمندان 2

سالمندان3

اصول و مهارتهای پرستاری

پرستاری در بحران، فوریتها و حوادث غیر مترقبه

مراقبت پرستاری در منزل

مفاهیم پایه

 

خانم  لیلا رادرزم

اختلالات سلامت مادر و نوزاد

اصول و مهارتهای پرستاری

اصول و مهارتهای پرستاری طرح درس پراتیک

بیماریهای کودکان

پرستاری کودک سالم

مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

روش تحقیق

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری بهداشت محیط

 

خانم زهرا احمدی

بهداشت محیط

پرستاری بهداشت روان

اصول مدیریت خدمات پرستاری

اخلاق در پرستاری

بهداشت روان

پرستاری بیماری روان

بهداشت فرد و خانواده

روانشناسی فردی و اجتماعی

 

خانم مریم ولیان

داخلی جراحی2

دیالیز

 

خانم فاطمه قنبری

فیزیولوژی

زبان عمومی

زبان تخصصی

 

آقای دکتر امیر یونسیان

آمار حیاتی

 

خانم دکتر سودابه حیدری

انگل شناسی

 

آقای دکتر بهروز یحیایی

آناتومی

 

خانم زهره میرباقری

میکروب شناسی

 

 

خانم لیلا میرزایی

آزمایشگاه فیزیولوژی

فیزیولوژی پرستاری

 

آقای عباسعلی یوسفی

سی سی یو

 

خانم زهرا نعیم آبادی

کودکان 1