خانم  لیلا رادرزم

اختلالات سلامت مادر و نوزاد

اصول و مهارتهای پرستاری

بیماریهای کودکان

پرستاری کودک سالم

فرایند

مدیریت خدمات پرستاری

 

خانم زهرا نعیم آبادی

 

 

 

خانم زهرا احمدی

بهداشت محیط

پرستاری بهداشت روان

مدیریت پرستاری

 

خانم مریم ولیان

 

 

 

خانم زهرا نعیمی

 

 

 

خانم فاطمه قنبری

فیزیولوژی

زبان عمومی

زبان تخصصی

 

آقای امیر یونسیان

آمار حیاتی

 

خانم فرنوش جامعی

انگل شناسی

 

آقای بهروز یحیایی

آناتومی

 

خانم زهره میرباقری

میکروب شناسی

 

آقای یوسفی

 

 

خانم لیلا میرزایی

آزمایشگاه فیزیولوژی

فیزیولوژی پرستاری