خانم  لیلا رادرزم

بهداشت مادر و نوزاد

بیماریهای کودکان

اختلالات مادر و نوزاد

روش تحقیق

 

خانم زهرا نعیم آبادی

بیماریهای کودکان

پرستاری کودک سالم

 

 

 

خانم زهرا احمدی

اخلاق حرفه ای

اصول مدیریت

بیماریهای روان

 

خانم فرزانه کاظم زاده

سالمندان 1

سالمند 2

سالمند 3

مراقبت در منزل

 

خانم مریم ولیان

بررسی وضعیت

پرستاری ویژه

فوریت پرستاری

 

خانم زهرا نعیمی

بررسی وضعیت سلامت

داخلی جراحی 3

کارآموزی سلامت جامعه

 

 

خانم فاطمه قنبری

فیزیولوژی

زبان عمومی

زبان تخصصی

 

آقای امیر یونسیان

آمار حیاتی

 

خانم فرنوش جامعی

انگل شناسی

 

آقای بهروز یحیایی

آناتومی

 

خانم زهره میرباقری

میکروب شناسی

 

آقای یوسفی

پرستاری ویژه

فوریت پرستاری