مسئول سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی 

مهندس صمد شجاعت

تلفن:32392661-023

داخلی : 375