اساتید محترم و دانشجویان گرامی می توانند برای اطلاع از  فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:

 

 

فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و فناورآموزش پزشکی:

http://blacklist.research.ac.ir

 

فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx

 

 

شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی

 

نحوه دریافت نمره مقاله

 

 

کارگاه آموزشی جایگاه نقش جامعه دانشگاهی در شرکت های دانش بنیان

 

دریافت فرم پژوهانه اساتید

 

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی