مسئول بایگانی آموزش دانشکده پزشکی

                              

                              خانم معصومه سعیدیان

                             رشته: کارشناس ارشد شیمی

                              تلفن تماس: 32390380-023 داخلی 385