مسئول بایگانی آموزش دانشکده پزشکی

                              

                              غلامرضا گرایلو

                             رشته: کارشناس علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)

                              تلفن تماس: 32390380-023 داخلی 385