آقای دکتر حسین هراتی پور

سمت: رئیس دانشکده

متخصص اطفال

تلفن تماس:

32392914-023 داخلی 418

023-32391890

آدرس ایمیل :