اعضاء هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

 

                                                                                                         

1- دکتر بیژن فهیمی                                                                                               

سمت: مدیر گروه                             

رشته: دکتری بهداشت                                                                                               

تلفن: 32390380-023

                                                

2-دکتر علی مشیریان                                              

سمت: استاد                                                           

رشته: دکتری علوم آزمایشگاهی          

 

3-دکتر الهام نوروزی

سمت:استاد

رشته: دکتری زیست شناسی علوم سلولی مولکولی