اعضاء هیات علمی   گروه پرستاری

                                                                                                                      

   لیلا رادرزم                                                                       فرزانه کاظم زاده                                                      دکتر محمود بخشی

  سمت: مدیر گروه                                                                 سمت: استاد                                                           سمت: استاد

رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- کودکان                 رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- داخلی-جراحی              رشته : دکتری پرستاری

تلفن:32390380-023

                                                                                                                  

     زهرا نعیم آبادی                                                            مریم ولیان                                                               زهرا احمدی

     سمت: استاد                                                                 سمت: استاد                                                            سمت: استاد 

     رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- کودکان               رشته: کارشناسی ارشدپرستاری- ویژه                        رشته: کارشناسی ارشد پرستاری-بهداشت روان

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

                                                                   زهرا نعیمی                                                                              زهرا دهقان                                                                                                                 

                                                                    سمت : استاد                                                                          سمت :استاد

                                              رشته :کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی            رشته :کارشناسی ارشد پرستاری کودکان