اعضاء هیات علمی گروه پزشکی

                                                                                                                        

 دکتر سید مهدی نقوی                                            دکتر محسن فیروز رای                                     دکتر سوسن جعفریان                                     دکتر سید مهدی موسوی

رشته:متخصص جراحی عمومی                              رشته: دکتری بیوشیمی                                     رشته: متخصص اطفال                                   رشته: متخصص قلب

 

                                                                                                                     

دکتر محمد حسین حسنی                                      دکتر نرگس طالبی                                                   دکتر مهناز نوری                                      دکتر سید وحید  صدر بلوریان

رشته: متخصص داخلی                                       رشته: دکتری ایمونولوژی                                       رشته: متخصص زنان                              رشته: متخصص ارولوژی

 

                                                                                                                 

دکتر مجید نوریان                                              دکتر محمدرضا رحیمی مقدم                                 دکتر نسرین رضویان زاده                    دکتر فاطمه امیرخلیلی

رشته: متخصص پاتولوژی                                  رشته: متخصص پاتولوژی                                     رشته: متخصص داخلی                          رشته: متخصص جراحی عمومی

 

                                                                                                             

دکتر یداله مشایخی                                      دکتر محمدرضا خادمی                                                                 دکتر حسین هراتی پور

رشته: دکتری بافت شناسی                        رشته: متخصص چشم                                                                    رشته: متخصص اطفال

 

                                                                                                            

دکتر پرستو پورعلی                                   دکتر عماد احمدی آرا                                         دکتر عباس توکلیان                                   دکترسیدمحمودرضا خلیلیان

رشته: دکتری میکروب شناسی                رشته: دکتری انگل شناسی                                رشته: فوق تخصص غدد                           رشته : متخصص رادیولوژی

 

                                                          

 

دکتر بهروز یحیایی                               دکتر حسین بهادران                                             دکتر قاسم عطایی                                        دکتر محمد دانش پژوه

رشته: PHD علوم تشریحی               رشته: دکتری اناتومی                                         رشته: دکتری بیوشیمی                               رشته: فوق تخصص گوارش