کارشناس EDC

سرکار خانم مهندس اکرم ذبیحی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

شماره تلفن:32392914-023 داخلی 390

آدرس ایمیل:edc.zabihi@yahoo.com