کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی

خانم سکینه ملک

لیسانس روابط عمومی

شماره تلفن 32390380-023 و 32392914 داخلی 385

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای غلامرضا گرایلو

بایگان آموزش

لیسانس علوم تربیتی

تلفن داخلی:32392914-023 داخلی 381

آدرس ایمیل:a.gerailo.1394@gmail.com