کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی

محمد علی دزیانی 

لیسانس علوم آزمایشگاهی 

شماره تلفن 32390380-023 و 32392914 داخلی 385

آدرس ایمیل:m.a.deziani@gmail.

 

 

 

 

 

 

جناب آقای غلامرضا گرایلو

بایگان آموزش

لیسانس علوم تربیتی

تلفن داخلی:32392914-023 داخلی 381

آدرس ایمیل:a.gerailo.1394@gmail.com