خانم مبینا فوادیان

سمت : کارشناس رشته هوشبری

رشته: کارشناسی ارشد فیزیولوژی

شماره تلفن: 32390380-023 و 32392914-023 داخلی 403